Wstępne i okresowe szkolenia BHP

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek przeszkolenia pracowników pod kątem BHP, wynikający wprost z przepisów prawa. Rodzaj i częstotliwość odbywania tego rodzaju szkoleń uzależnione są od warunków pracy, panujących w danym zakładzie oraz rodzaju pracy. Dzielą się one na wstępne i okresowe, a ich realizacją zajmują się wykwalifikowani specjaliści. Również pracodawcy powinni przechodzić szkolenia BHP w zakresie koniecznym do wykonywania swoich obowiązków.

Szkolenia BHP wstępne

Szkolenia powinny być indywidualnie dopasowane do rodzaju przedsiębiorstwa oraz poziomu zagrożeń występujących w danym miejscu pracy. Szkolenie wstępne powinno obejmować instruktaż ogólny oraz stanowiskowy, związany z konkretnym stanowiskiem pracy. W trakcie instruktażu ogólnego pracownik zapoznaje się z przepisami BHP obowiązującymi w danym miejscu pracy oraz z zasadami udzielania 1. Pomocy. W ramach instruktażu stanowiskowego natomiast pracownik poznaje czynniki środowiska pracy występujące na danym stanowisku, metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań oraz sposoby ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami.
Szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być udokumentowane odpowiednio wypełniona kartą szkolenia, przechowywaną w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia BHP okresowe

O ile szkolenia wstępne trwają od 5 do 8 godzin lekcyjnych, szkolenia okresowe w zależności od zajmowanego stanowiska mogą trwać od 8 do aż 64 takich godzin. Przepisy prawa dość precyzyjnie określają częstotliwość okresowego doszkalania dla każdej grupy zawodowej. Dla przykładu pracownicy administracyjno-biurowi powinni przechodzić szkolenia okresowe co 6 lat, a ci wykonujący szczególnie niebezpieczne prace raz w roku.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzają na zlecenie pracodawców wyspecjalizowane podmioty, mające odpowiednie uprawnienia. Od ich profesjonalizmu i rzetelności zależy bezpieczeństwo w zakładach pracy, które korzystają z ich usług.